هاست لینوکس استاندارد
 • Product 1

  PPA

  • 100 مگابایت
   فضا
  • 50 گیگابایت
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  Nur
  7,000/ Monat(e)
  Jetzt bestellen
 • Product 2

  PPB

  • 200 مگابایت
   فضا
  • 100 گیگابایت
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  Nur
  8,000/ Monat(e)
  Jetzt bestellen
 • Product 3

  PPC

  • 300 مگابایت
   فضا
  • 150 گیگابایت
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  Nur
  10,000/ Monat(e)
  Jetzt bestellen
 • Product 4

  PPD

  • 500 مگابایت
   فضا
  • 200 گیگابایت
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  Nur
  12,000/ Monat(e)
  Jetzt bestellen
 • Product 5

  PPE

  • 500 مگابایت
   فضا
  • 300 گیگابایت
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  Nur
  13,000/ Monat(e)
  Jetzt bestellen
 • Product 6

  PPF

  • 1000مگابایت
   فضا
  • 400 گیگابایت
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  Nur
  16,000/ Monat(e)
  Jetzt bestellen
 • Product 7

  PPG

  • 2000 مگابایت
   فضا
  • 500 گیگابایت
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  Nur
  20,000/ Monat(e)
  Jetzt bestellen
 • Product 8

  PPH

  • 4000 مگابایت
   فضا
  • نا محدود
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  Nur
  24,000/ Monat(e)
  Jetzt bestellen
 • Product 9

  PPI

  • 5000 مگابایت
   فضا
  • نا محدود
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  Nur
  50,000/ Monat(e)
  Jetzt bestellen
 • Product 10

  PPJ

  • 6000 مگابایت
   فضا
  • نا محدود
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  Nur
  65,000/ Monat(e)
  Jetzt bestellen