ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.co.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.ac.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.net.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.org.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.id.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.sch.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.gov.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com
161,207 تومان
1 سال
161,207 تومان
1 سال
161,207 تومان
1 سال
.net
201,957 تومان
1 سال
201,957 تومان
1 سال
201,957 تومان
1 سال
.org
201,957 تومان
1 سال
201,957 تومان
1 سال
201,957 تومان
1 سال
.info
218,420 تومان
1 سال
218,420 تومان
1 سال
218,420 تومان
1 سال
.asia
236,187 تومان
1 سال
236,187 تومان
1 سال
236,187 تومان
1 سال
.biz
223,147 تومان
1 سال
223,147 تومان
1 سال
223,147 تومان
1 سال
.bz
378,160 تومان
1 سال
378,160 تومان
1 سال
378,160 تومان
1 سال
.in
188,754 تومان
1 سال
188,754 تومان
1 سال
188,754 تومان
1 سال
.co
192,177 تومان
1 سال
435,047 تومان
1 سال
435,047 تومان
1 سال
.cc
205,380 تومان
1 سال
205,380 تومان
1 سال
205,380 تومان
1 سال
.ca
229,830 تومان
1 سال
229,830 تومان
1 سال
229,830 تومان
1 سال
.de
154,850 تومان
1 سال
154,850 تومان
1 سال
154,850 تومان
1 سال
.ru
303,180 تومان
1 سال
303,180 تومان
1 سال
303,180 تومان
1 سال
.es
198,860 تومان
1 سال
198,860 تومان
1 سال
198,860 تومان
1 سال
.eu
208,640 تومان
1 سال
208,640 تومان
1 سال
208,640 تومان
1 سال
.me
237,980 تومان
1 سال
237,980 تومان
1 سال
237,980 تومان
1 سال
.mn
728,610 تومان
1 سال
728,610 تومان
1 سال
728,610 تومان
1 سال
.mobi
254,117 تومان
1 سال
254,117 تومان
1 سال
254,117 تومان
1 سال
.name
182,560 تومان
1 سال
182,560 تومان
1 سال
182,560 تومان
1 سال
.tel
223,147 تومان
1 سال
223,147 تومان
1 سال
223,147 تومان
1 سال
.tv
467,810 تومان
1 سال
467,810 تومان
1 سال
467,810 تومان
1 سال
.us
190,547 تومان
1 سال
190,547 تومان
1 سال
190,547 تومان
1 سال
.ws
207,010 تومان
1 سال
435,210 تومان
1 سال
435,210 تومان
1 سال
.it
218,420 تومان
1 سال
218,420 تومان
1 سال
218,420 تومان
1 سال
.aero
1,136,110 تومان
1 سال
1,136,110 تومان
1 سال
1,136,110 تومان
1 سال
.travel
1,625,110 تومان
1 سال
1,625,110 تومان
1 سال
1,625,110 تومان
1 سال
.gg
1,087,210 تومان
1 سال
1,087,210 تومان
1 سال
1,087,210 تومان
1 سال
.blog
475,960 تومان
1 سال
475,960 تومان
1 سال
475,960 تومان
1 سال
.shop
171,965 تومان
1 سال
507,745 تومان
1 سال
507,745 تومان
1 سال
.site
295,030 تومان
1 سال
475,960 تومان
1 سال
475,960 تومان
1 سال
.club
280,360 تومان
1 سال
280,360 تومان
1 سال
280,360 تومان
1 سال
.teach
285,250 تومان
1 سال
286,880 تومان
1 سال
286,880 تومان
1 سال
.uk
189,895 تومان
1 سال
189,895 تومان
1 سال
189,895 تومان
1 سال
.vip
549,310 تومان
1 سال
549,310 تومان
1 سال
549,310 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains