گواهی امنیتی ssl

Sectigo PositiveSSL (DV)

مناسب برای دامنه های غیر IR
تضمین 10.000 دلار
صدور سریع گواهی
قابل استفاده برای 1 دامنه
اعتبار در بیش از 99.3 درصد از مرورگرها

RapidSSL Certificate (DV)

مناسب برای دامنه های غیر IR
تضمین 10.000 دلار
صدور سریع گواهی
قابل استفاده برای 1 دامنه
اعتبار در بیش از 99.0 درصد از مرورگرها
اعتبار در مرورگر موبایل

Comodo Essential SSL Certificate (DV)

مناسب برای دامنه های غیر IR
تضمین 10.000 دلار
صدور سریع گواهی
قابل استفاده برای 1 دامنه
اعتبار در بیش از 99.3 درصد از مرورگرها
اعتبار در مرورگر موبایل

Certum Commercial SSL (DV)

مناسب برای دامنه های IR
تضمین 10.000 دلار
صدور سریع گواهی
قابل استفاده برای 1 دامنه
اعتبار در بیش از 99.0 درصد از مرورگرها